15:35, 04/03/2022

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Khánh
  - Mã chứng khoán: PBP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 302,900 CP (tỷ lệ 6.31%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 52,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250,000 CP (tỷ lệ 5.21%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/02/2022.

  HNX