14:21, 17/11/2021

PCN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Đình Hậu

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Đình Hậu
  - Mã chứng khoán: PCN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 784,910 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 784,910 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/11/2021.

  HNX