20:03, 03/03/2022

PCN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đăng Thưởng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Thưởng
  - Mã chứng khoán: PCN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 288,108 CP (tỷ lệ 7.34%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 104,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 392,408 CP (tỷ lệ 10%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: mua
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/02/2022.

  HNX