20:00, 03/03/2022

PCN: CTCP 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 222,000 CP

Trong bài viết này:

    - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP 873 - Xây dựng công trình giao thông
    - Mã chứng khoán: PCN
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,094,500 CP (tỷ lệ 53.37%)
    - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nghiêm Phú Sơn
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
    - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
    - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
    - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 222,000 CP
    - Số lượng cổ phiếu đã bán: 222,000 CP
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,872,500 CP (tỷ lệ 47.71%)
    - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2022
    - Ngày kết thúc giao dịch: 25/02/2022.

    HNX