16:45, 13/09/2022

PCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/10/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
  + Tờ trình về việc phê duyệt đầu tư tàu hóa chất
  + Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tàu hàng rời
  + Các nội dung khác (nếu có)

  HNX