16:55, 24/08/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đăng ký mua 2,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thanh Thanh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: PCT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24,000 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Sở hữu cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/09/2022.

  HNX