PGV: Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

PGV: Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm