18:25, 15/06/2022

PGV: Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sau:


     

    Tài liệu đính kèm