PHR: Giải trình chênh lệch KQKD HN giữa niên độ năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

PHR: Giải trình chênh lệch KQKD HN giữa niên độ năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa giải trình chênh lệch KQKD HN giữa niên độ năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm