PHR: Nhắc nhở chậm CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022

PHR: Nhắc nhở chậm CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022 đối với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm