10:47, 18/02/2022

PJS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, Phường 12. Quận 5. Tp.HCM.
            - Nội dung họp: § Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
  § Kế hoạch SXKD, tài chính năm 2022;
  § Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
  § Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
  § Báo cáo kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: § Báo cáo về việc chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
  § Báo cáo tiền lương, thù lao NQL năm 2021 và trình duyệt kế hoạch lương; thù lao NQL năm 2022;
  § Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qia các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  § Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  § Các vấn đề khác (nếu có);
            - Nội dung họp: § Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

  HNX