15:04, 14/06/2022

PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư New Asia
  - Mã chứng khoán: PNG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,332,920 CP (tỷ lệ 25.92%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 200,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,533,120 CP (tỷ lệ 28.15%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ nắm giữ
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/06/2022.

  HNX