10:47, 30/08/2022

PNJ: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE