08:31, 06/04/2022

PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (Khu phố 4. Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
            - Nội dung họp: thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  HNX