PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (Khu phố 4. Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
          - Nội dung họp: thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX