17:48, 14/09/2022

POM: Giải trình chênh lệch KQKD sau soát xét năm 2022 và ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thép POMINA giải trình chênh lệch KQKD sau soát xét năm 2022 và ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE