10:22, 23/08/2022

POW: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 20212 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE