17:23, 21/04/2022

POW: Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE