16:39, 26/09/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Ngọc Sương
  - Mã chứng khoán: PSC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 93,100 CP (tỷ lệ 1.29%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Anh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 67,500 CP (tỷ lệ 0.94%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Mua nắm giữ cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/10/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/11/2022.

  HNX