PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thục Trinh

PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thục Trinh

Lê Thục Trinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm