17:43, 28/06/2022

PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thục Trinh

Trong bài viết này:

    Lê Thục Trinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE