11:00, 26/07/2022

PTB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE