17:52, 23/08/2022

PTC: Giải trình lỗ và chênh lệch lợi nhuận 6 tháng, đính chính số liệu

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital giải trình lỗ và chênh lệch lợi nhuận 6 tháng, đính chính số liệu như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE