11:39, 09/09/2022

PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 11,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: PTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 114,202 CP (tỷ lệ 3.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 43,548 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 11,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125,202 CP (tỷ lệ 3.57%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: khớp lệnh không thành công và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

  HNX