14:35, 11/08/2022

PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 43,548 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: PTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 114,202 CP (tỷ lệ 3.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 43,548 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

  HNX