16:30, 31/08/2022

PTI có quý lỗ nặng nhất từ khi niêm yết

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều lỗ khiến Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) lỗ ròng gần 223 tỷ đồng trong quý 2/2022.

Trong bài viết này:

  Trong quý 2, dưới áp lực tăng từ chi phí kinh doanh bảo hiểm, chủ yếu là chi phí khác tăng 79% lên gần 1,189 tỷ đồng, nên dù doanh thu thuần bảo hiểm tăng 22%, PTI vẫn lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm hơn 119 tỷ đồng.

  Thêm vào đó, Công ty lỗ từ hoạt động đầu tư tài chính gần 19 tỷ đồng do lãi tiền gửi có kỳ hạn và lãi kinh doanh chứng khoán đều giảm, trong khi phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

  Cả 2 hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều lỗ khiến PTI lỗ ròng gần 223 tỷ đồng trong quý 2/2022. Đây cũng là quý lỗ nặng nhất của doanh nghiệp bảo hiểm này kể từ khi niêm yết.

  Lỗ nặng trong quý 2 đánh bay thành quả quý đầu tiên, do đó PTI lỗ ròng 6 tháng đầu năm hơn 184 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 93 tỷ đồng.

  Năm 2022, PTI lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 22% so với năm 2021, còn 260 tỷ đồng, khi dự báo thị trường bảo hiểm phi nhân thọ khó tăng trưởng đột phá.

  Với kết quả lỗ ròng 6 tháng, Công ty chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

  Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của PTI đạt hơn 9,016 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền với các khoản tương đương tiền tăng 63%, lên hơn 286 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn tăng 33%, lên hơn 9,016 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, phần lớn tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm này nằm ở đầu tư tài chính ngắn hạn, không đổi so với đầu năm, ở mức gần 3,921 tỷ đồng.

  Nợ phải trả cũng tăng 10% so với đầu năm, lên gần 7,042 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gần 5,163 tỷ đồng. Ngoài ra, PTI còn phát sinh mới khoản vay ngắn hạn hơn 248 tỷ đồng.

  Khang Di

  FILI