13:46, 28/09/2022

PTL: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE