09:56, 31/08/2022

PTL: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Victory Capital (mã CK: PTL) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE