15:21, 01/07/2022

PTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương
  - Mã chứng khoán: PTT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/06/2022.

  HNX