09:49, 25/05/2022

PTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến chậm nhất trước ngày 30/06/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm của Giám đốc công ty;
  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
  + Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
  + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
  + Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

  HNX