13:35, 26/04/2022

PVA: Lê Thị Kim Chi không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Chi- Mã chứng khoán: PVA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,124,200 CP (tỷ lệ 5.15%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 98,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,025,800 CP (tỷ lệ 4.7%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/03/2022.

  HNX