13:31, 17/08/2022

PVV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thanh Hoài
  - Mã chứng khoán: PVV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 325,000 CP (tỷ lệ 1.08%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,175,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/08/2022.

  HNX