PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVY của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

HNX