18:17, 05/05/2022

PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVY của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

  HNX