14:03, 11/06/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hiền
  - Mã chứng khoán: PWA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,100,000 CP (tỷ lệ 11%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 17,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,082,200 CP (tỷ lệ 10.82%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: bán bớt cổ phiếu giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/06/2021.

  HNX