09:01, 13/08/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hiền
  - Mã chứng khoán: PWA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,045,700 CP (tỷ lệ 10.46%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 104,400 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 941,300 CP (tỷ lệ 9.41%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: bán bớt cổ phiếu giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/08/2021.

  HNX