17:39, 11/11/2021

PWA: Đoàn Vũ Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Vũ Tiến
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: PWA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2021.

  HNX