PWA: Đoàn Vũ Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,000 CP

PWA: Đoàn Vũ Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Vũ Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2021.

HNX