14:56, 18/07/2022

PXA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Toàn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Toàn
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,390,810 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,390,810 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.61%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/07/2022.

  HNX