PXA: Lê Mạnh Trung không còn là cổ đông lớn

PXA: Lê Mạnh Trung không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Mạnh Trung- Mã chứng khoán: PXA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,428,810 CP (tỷ lệ 22.86%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,389,810 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 39,000 CP (tỷ lệ 0.26%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/07/2022.

HNX