15:23, 19/07/2022

PXA: Lê Mạnh Trung không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Mạnh Trung- Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,428,810 CP (tỷ lệ 22.86%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,389,810 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 39,000 CP (tỷ lệ 0.26%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/07/2022.

  HNX