08:34, 13/05/2022

PXA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXA của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX