16:17, 04/07/2022

QLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022;
  + Đề xuất phương án đầu tư phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2022-2027;
  + Phương án tăng vốn điều lệ Công ty
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Trường, đứng tên chủ sở hữu thực hiện thủ tục nhà đất tại địa chỉ: Ấp 4. xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, diện tích 681,8m2;
  Và một số nội dung liên quan đến quyền lợi cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội.

  HNX