16:20, 31/08/2022

QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: QNS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,480,248 CP (tỷ lệ 7.14%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/10/2022.

  HNX