11:00, 28/07/2022

Quý 2, lợi nhuận ròng của Bảo hiểm Quân Đội giảm 78%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm là nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng quý 2/2022 củaTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 17 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Trong quý 2, doanh thu phí bảo hiểm của MIG tăng 24%, đạt gần 835 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng cao hơn doanh thu, ghi nhận mức tăng 36%, lên hơn 732 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí khác (chi phí nhân viên, chi phí công cụ, nguyên vật liệu và nhiên liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền) tăng hơn phân nửa so cùng kỳ.

  Vì vậy, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 24%, xuống còn gần 103 tỷ đồng, do chi phí tăng cao hơn doanh thu.

  Về hoạt động đầu tư tài chính, mặc dù chi phí giảm đến 86% so cùng kỳ nhưng doanh thu giảm 32% về còn hơn 48 tỷ đồng, khiến lợi nhuận giảm 28% so cùng kỳ, còn gần 48 tỷ đồng.

  Với 2 yếu tố trên, MIG ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế cùng giảm 78% so với cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 22 tỷ đồng và gần 17 tỷ đồng.

  Năm 2022, MIG đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 40% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tối thiểu 35%, lên hơn 379 tỷ đồng. So với mục tiêu đề ra, MIG đã thực hiện được 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

  Cuối quý 2/2022, tổng tài sản của MIG tăng 23% so với đầu năm, đạt hơn 8,096 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tái bảo hiểm đạt gần 2,026 tỷ đồng, tăng 44% và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30%, đạt gần 783 tỷ đồng.

  Ngược lại, Công ty giảm 30% khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn vào cuối kỳ, xuống còn 2,099 tỷ đồng, do không còn ghi nhận 900 tỷ đồng từ ủy thác đầu tư.

  Nợ phải trả tăng 30% so với đầu năm, lên hơn 6,277 tỷ đồng chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ hơn 3,872  tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

  Khang Di

  FILI