21:12, 17/05/2021

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tổ chức Đại hội ngày 28/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tổ chức tại Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6. Quận 3. TP. HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị
  + Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020. báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
  + Kế hoạch SXKD năm 2021
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
  + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
  + Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2021

  HNX