RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức Đại hội ngày 28/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tổ chức tại Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6. Quận 3. TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị
+ Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020. báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
+ Kế hoạch SXKD năm 2021
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2021

HNX