10:27, 17/05/2022

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tổ chức đại hội 28/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3. TP. HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng Quản trị
  + Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
  + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
            - Nội dung họp: + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT
  + Và một số nội dung khác trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  HNX