RTB: Doanh thu bán hàng tăng mạnh, lãi ròng quý 2 tăng 74%

RTB: Doanh thu bán hàng tăng mạnh, lãi ròng quý 2 tăng 74%

Nhờ doanh thu bán hàng tăng mạnh, CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) báo lãi ròng quý 2/2021 đạt hơn 81 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của RTB ghi nhận hơn 199 tỷ đồng, gấp gần 2.4 lần cùng kỳ 2020, chủ yếu là doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa từ mủ cao su. Sau khi trừ đi giá vốn, RTB lãi gộp gần 54 tỷ đồng, trong khi năm trước Công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của RTB giảm 38% so với cùng kỳ, còn hơn 4 tỷ đồng, do lãi tiền gửi và khoản doanh thu tài chính khác sụt giảm đáng kể.

Chi phí trong kỳ của RTB nhìn chung tăng khi chi phí bán hàng (gấp 2 lần) và chi phí quản lý (+68%) đều tăng so với cùng kỳ. Mặt khác, chi phí tài chính được tiết giảm 16% dù lãi tiền vay tăng.

Kết quả, RTB lãi ròng hơn 81 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 74% so với cùng kỳ 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của RTB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của RTB

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận gần 376 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2.7 lần cùng kỳ. Sau khi cộng các khoản thu nhập khác và trừ đi chi phí, Công ty lãi ròng gần 101 tỷ đồng, gấp 2.6 lần.

Với mức lãi sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, RTB vượt hơn 13% mục tiêu lợi nhuận 106.4 tỷ đồng được đề ra cho năm 2021.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/06/2021 của RTB ghi nhận hơn 2,806 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 20%, còn hơn 283 tỷ đồng, trong khi các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến dưới 12 tháng tăng 37%, lên gần 157 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang (chủ yếu là các vườn cây kiến thiết cơ bản) giảm 47%, về mức gần 254 tỷ đồng.

Thuyết minh khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của RTB
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của RTB

Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6/2021 của RTB giảm 12% so với đầu năm, còn gần 798 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn cũng đều giảm lần lượt 86% và 18%, còn hơn 5 tỷ đồng và hơn 514 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá trị khoản mục người mua trả tiền trước tăng 73%, đạt gần 64 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút