16:56, 14/07/2021

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4.45 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 445 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 24/08/2021 (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX