10:37, 23/09/2022

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 213,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nam Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: SBD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 375,270 CP (tỷ lệ 3.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 370,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 213,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 162,270 CP (tỷ lệ 1.41%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá bán không đạt kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2022.

  HNX