10:46, 23/09/2022

SBD: Đặng Nam Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 162,270 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nam Sơn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: SBD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 162,270 CP (tỷ lệ 1.41%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 162,270 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân, không tiếp tục nắm giữ cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2022.

  HNX