10:04, 26/08/2022

SBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. TP. HCM.
            - Nội dung họp: a. Miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 để phù hợp với tình hình quản trị Công ty;
  b. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thông qua.

  HNX