10:48, 11/03/2022

SCO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCO của CTCP Công nghiệp Thủy sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021.
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
            - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định (nếu có).

  HNX