SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 75,000 CP

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 75,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam
- Mã chứng khoán: SD1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 410,000 CP (tỷ lệ 5.27%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 300,000 CP (tỷ lệ 3.86%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 440,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 75,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 485,000 CP (tỷ lệ 6.24%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa hết thời gian đăng ký giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/04/2022.

HNX