14:29, 11/05/2022

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 75,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam
  - Mã chứng khoán: SD1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 410,000 CP (tỷ lệ 5.27%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Dũng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 300,000 CP (tỷ lệ 3.86%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 440,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 75,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 485,000 CP (tỷ lệ 6.24%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa hết thời gian đăng ký giao dịch
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 22/04/2022.

  HNX