10:18, 17/05/2022

SD1: Công ty TNHH West Hampton Investments - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 120,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH West Hampton Investments
  - Mã chứng khoán: SD1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 640,000 CP (tỷ lệ 8.23%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thục Khanh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên Hội đồng thành viên
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 120,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 760,000 CP (tỷ lệ 9.77%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX