14:49, 12/08/2022

SGI: Nguyễn Thị Xuân Lan - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 71,811 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Lan
  - Mã chứng khoán: SGI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71,811 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Hoàng Sơn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 670,839 CP (tỷ lệ 0.89%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71,811 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 71,811 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 13/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 09/08/2022.

  HNX